นายเจษฎา เวียงพล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

นายไพโรจน์ ไพรเขียว

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางพิกุล หินวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวศรัญญา ขานหยู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายบัญชา ขัณฑ์ชลา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป