เกี่ยวกับสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งอยู่ เลขที่ 400 ถนนถีนานนท์
หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

วิสัยทัศน์

“ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแบบองค์รวม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมนุษยปรัชญา ให้เป็นคนดีและมีความสุข”

พันธกิจ

 • 1. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับบริการทางการศึกษาด้วยระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
 • 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 • 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน และสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
 • 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน และสถานศึกษานำหลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
 • 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน และสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
 • 6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพ

อัตลักษณ์

“นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่งเริง“

เอกลักษณ์

“สถานศึกษาแกนนำ ที่นำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ“

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

2543

ก่อตั้งเมื่อปี

บทบาทหน้าที่

 • จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • จัดระบบบริการและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)
 • ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนทางการศึกษา
 • เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
 • จัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
 • ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Social Media

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่