ร่วมกิจกรรมศึกษากาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น 1 แสนความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

07.07

2567

ร่วมกิจกรรมศึกษากาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น 1 แสนความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมศึกษากาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น 1 แสนความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6

ดูรายละเอียด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานระเพณีอันดีงามให้กับนักเรียน ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ

ดูกิจกรรม ดูกิจกรรมทั้งหมด
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

13.06

2567
Information

เกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแบบองค์รวม“

เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“สถานศึกษาแกนนำ ที่นำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ“

อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่งเริง“

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

2543

ก่อตั้งเมื่อปี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งอยู่ เลขที่ 400 ถนนถีนานนท์
หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Social Media

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่