ร่วมกิจกรรมศึกษากาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น 1 แสนความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

07.07

2567

ร่วมกิจกรรมศึกษากาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น 1 แสนความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมศึกษากาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น 1 แสนความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6

ดูรายละเอียด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานระเพณีอันดีงามให้กับนักเรียน ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ

ดูกิจกรรม ดูกิจกรรมทั้งหมด
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

13.06

2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรม IEP Online
ดาวน์โหลด
โปรแกรม IEP Online
18 มี.ค. 2567
Information

เกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแบบองค์รวม“

เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“สถานศึกษาแกนนำ ที่นำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ“

อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่งเริง“

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

2543

ก่อตั้งเมื่อปี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งอยู่ เลขที่ 400 ถนนถีนานนท์
หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Social Media

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่