เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

Posted by Tawisa on

 1,551 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  1 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ดำเนินการโดย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ความเป็นมา

       ตามคณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติโดยหลักการโครงการเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2552 – 2556) และ สศศ.ได้มอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษดำเนินการจัดศูนย์การเรียนฯ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2552 ไปแล้ว จำนวน 17 ศูนย์การเรียนสำหรับปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อจ้างบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ตามแผนการจักศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ปี 2553 โดยให้มีครูประจำศูนย์การเรียนละ 3 คน จำนวน 29 ศูนย์ทั่วประเทศ

       เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ดังกล่าว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เห็นสมควรส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการร่วมมือกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2553

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ ซึ่งเข้ารักษาตัวอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนในโรงพยาบาล

2.เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องสามารถกลับไปเรียนต่อในโรงเรียนและมีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้น

3.เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับความเพลิดเพลิน ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและมีสุขภาพจิตที่ดีในขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

4.เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเจ็บป่วยและวิธีการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

สถานที่เรียน

   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตึกกุมารเวชกรรม(ตึกเด็กโต)ชั้น 2 ห้องเรียนศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

ระบบการให้บริการ

  1. เข้าร่วมฟังการรับเวรกับพยาบาลเพื่อทราบข้อมูลของเด็กเจ็บป่วยในแต่ละวัน ครูสำรวจนักเรียนเรียนตามรายชื่อในใบส่งต่อ
  1. รับสมัครเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังเข้าเรียนที่ศูนย์ รวบรวมข้อมูล พื้นฐานนักเรียนพร้อมประเมินขั้นพื้นฐาน
  2. จัดทำแผนการให้บริการ/แผนการเรียนการสอน
  3. นำแผนสู่การปฏิบัติ / ทบทวนแผนการให้บริการ
  4. การส่งต่อและติดตามผล

การจัดการเรียนการสอน

       รับเด็กเจ็บป่วยชายหญิงทุกระดับชั้นที่มีอายุระหว่าง 3 – 15ปี ที่แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลพิจารณาจัดกลุ่มตามระดับชั้นตามความสามารถ และความสนใจของเด็ก

เวลาเรียน

       เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีปิดภาคเรียน เรียนที่ห้องเรียนศูนย์การเรียนฯตึกเด็กโต ชั้น 2 สอนตามเตียงในหอผู้ป่วยในกรณีที่ไม่สามารถลงมาเรียนในห้องเรียนได้ สอนที่ตึกกระดูกและศัลยกรรมหญิง , ห้องกระตุ้นพัฒนาการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์400 หมู่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 461201  โทร 043891405

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  โทร 043811520 ต่อ 1337 Email Centerspecial@hotmail.com

 

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.