ห้องเรียนรู้ 3

Posted by Tawisa on

ห้องเรียนรู้ 3

         ห้องเรียนรู้ 3 หมายถึง ห้องเรียนสำหรับเด็กพิการอายุระหว่าง 13 ปีขึ้นไป ทุกประเภทที่ถูกส่งต่อจากห้องเรียนรู้ 2  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กคิด จนเกิดปัญญา เห็นสัจธรรมและความจริงในโลก ความมีเหตุผล ซึ่งครูบูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรรมต่างๆ โดยมีครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวก เน้นการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติทั้งในกลางแจ้งและในห้องเรียน สอดแทรกกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน

 

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.