ห้องเรียนรู้ 2

Posted by Tawisa on

 572 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  3 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

ห้องเรียนรู้ 2

         หมายถึง ห้องเรียนสำหรับเด็กพิการอายุระหว่าง 7 -12 ปี ทุกประเภทที่ถูกส่งต่อจากห้องเรียนรู้ 1  โดยเน้นการจัดเรียนรู้ให้เด็กมีแบบแผนในชีวิต การทำกิจกรรมซ้ำและให้รู้จักเคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม อาจสอดแทรกกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การอ่าน การเขียน นอกจากนั้นห้องเรียนนี้ต้องเน้นการเรียนรู้จากความประทับใจ ปลูกฝังให้เด็กรักและศรัทธาของความงามธรรมชาติ

 

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.