ห้องกิจกรรมบำบัด 1-2

Posted by Tawisa on

 1,117 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  1 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

ห้องกิจกรรมบำบัด 1-2

    ห้องกิจกรรมบำบัด 1-2 คือ ห้องเรียนสำหรับเด็กพิการทุกประเภท โดยจะมีนักกิจกรรมบำบัดตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ดูแลรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย มีพัฒนาการบกพร่อง หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม ให้กระทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสมดุลเกิดความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการป้องกันความเสื่อมถอยของสมรรถภาพอันเนื่องมาจากข้อจำกัดขององค์ประกอบใน การทำกิจกรรมต่างๆด้วยการใช้สื่ออย่างเป็นกระบวนการที่หลากหลาย

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.