หน่วยบริการอำเภอสามชัย

Posted by Tawisa on

 606 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  3 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

สถานที่ตั้ง หน่วยบริการอำเภอสามชัย

ที่ตั้งของหน่วยบริการ.การศึกษานอกระบบ  เลขที่ 44 หมู่ที่ –  หมู่บ้าน – 

ถนน –   อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180

ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

การให้บริการในหน่วยบริการ

มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นแนวทางที่บูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล

มีบทบาทหน้าที่หลัก คือ

1.  จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early intervention:EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ

2.  พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

3.  จัดระบบและส่งเสริม สนับสุนุการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program :IEP)  สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

4.  จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services) 

5.  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน  ด้วยกระบวนการทางการศึกษา

6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 

7.  จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม  และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 

8.  ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เด็กพิการและผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงการรับบริการ  สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก  เป็นการสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจ  ให้ความรู้ด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการดูแลด้านสุขภาพ  ทำความเข้าใจกับผู้ดูแล ผู้ปกครองให้มากขึ้น

โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

  1. กิจกรรมตอนเช้า การไหว้ทักทาย แสดงความเคารพโดยการโอบกอด และไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา อธิษฐานจิต
  2. กิจกรรมครูพาทำ การเล่นอิสระ เก็บของเล่น วาดภาพระบายสี เย็บปักถักร้อย งานครัว งานสวน และร้อยดอกไม้รับประทานอาหารว่าง
  3. กิจกรรมเคลื่อนไหว ดนตรี และเรียนรู้
  4. กิจกรรมกลางแจ้ง เดินดูธรรมชาติ เล่นกลางแจ้ง บำเพ็ญประโยชน์ ทำสวน
  5. กิจกรรมก่อนกลับ เล่านิทานตั้งโต๊ะตามฤดูกาล ทบทวนกิจกรรม การเรียน และแจ้งกิจกรรมครั้งต่อไป 

 

 

 

แผนที่หน่วยบริการในเขตอำเภอสามชัย

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.