วันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย “โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีนายสุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที เล่นเกม แจกของขวัญของรางวัล และมีบริการอาหารเครื่องดื่มฟรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ นอกจากนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตน เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th