วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 12

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 โดยการประชุมทางวิดีโอ Google Meet โดยมีคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (ประธานกรรมการ) นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล (กรรมการ) นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (กรรมการ)  นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น (กรรมการ) นางนิภาพร ศักดิ์แสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม (กรรมการ)  มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคัดเลือกฯ 1.โรงเรียนราชราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น 2.โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น  3.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th