วันที่ 21 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมโครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประกอบด้วย 1.หลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพุทธศักราช 2562 ฉบับปรับปรุงอายุแรกเกิดถึง6 ปี2.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการพุทธศักราช 2563 สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุเจ็ดปีขึ้นไป 3.หลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามประเภทความพิการเพื่อทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษบริบทของสถานศึกษาและให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียน ระหว่างวันที่ 21 -22 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th