วันที่ 18 มกราคม พ. ศ. 2565ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศCAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กิจกรรมที่ 1 (รุ่นที่ 3)

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม พ. ศ. 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศCAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กิจกรรมที่ 1 (รุ่นที่ 3) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคใต้และภาคตะวันออก จำนวน 21 จังหวัด เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพํมนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารี ทองคำ ผศ.ชุมศักดิ์ ศรีบุญเรือง ผศ.ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศรัญญา ขานหยู ตำแหน่งครูชำนาญการ นายธีรยุทธ คุณสุข ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยการประชุมครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th