พันธกิจ

Posted by Tawisa on

พันธกิจ

 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  2. ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาพิเศษภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค พร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ โดยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน ให้คนพิการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  4. ส่งเสริม สนันสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา

 

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.