ประวัติหน่วยงาน

Posted by Tawisa on

 1,456 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  1 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Kalasin Special Education Center
Under the Office of Special Education Administration
Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

ประวัติความเป็นมา    

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  มาตั้งอยู่เลขที่  400  ถนนถีนานนท์  หมู่ที่  1  ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพื้นที่ จำนวน  7 ไร่    3 งาน  80 ตารางวา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ  ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

    
                                           อักษรย่อของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจังหวัดกาฬสินธุ์       “ศกศ.กส.”
                                           สีประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์         “ชมพู – ขาว”
                                           สีชมพู หมายถึง ความเมตตากรุณา
                                           สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ดั่งผ้าขาว
                                    

วิสัยทัศน์
      “ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแบบองค์รวม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมนุษยปรัชญา ให้เป็นคนดี และมีความสุข “

พันธกิจ
      1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
       2. สร้างคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
       3. ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและธรรมาภิบาล
       4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

อัตลักษณ์
      นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่าเริง

 

เอกลักษณ์
    การจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดสื่ออุปกรณ์ที่ครอบคลุมและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

 

บทบาทหน้าที่
       1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
      2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
      3. จัดระบบบริการและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
      4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)
      5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนทางการศึกษา
      6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
      7. จัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
      8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.