ขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI : Early Intervention)

Posted by Tawisa on

 12,126 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  1 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

ขั้นตอนที่ รวมรวมข้อมูลทั่วไป โดยการซักประวัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน และการใช้สังคมมิติ
ขั้นตอนที่ การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความสามารถพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 4  การจัดทำแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. ข้อมูลทางการศึกษา
 3. การวางแผนการจัดการศึกษา
 4. ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก
 5. คณะกรรมการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
 6. ความเห็นชอบของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองหรือผู้พิการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดการให้บริการที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถทางการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นแต่ละประเภทความพิการ
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความก้าวหน้า-

 1. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
 2. การสัมภาษณ์
 3. การเขียนบันทึกเกี่ยวกับเด็ก
 4. แฟ้มผลงานเด็ก
 5. การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ
 6. การเขียนบันทึก
 7. แบบทดสอบ
 8. การทำสังคมมิติ
ขั้นตอนที่ 7 การนิเทศ ประเมินผล และการส่งต่อ

 1. การทำสังคมมิติ
 2. รายงานผลการพัฒนา

 

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.