การขอรับบริการ

Posted by Tawisa on

 707 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

การขอรับบริการ (ฟรี)

    ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีความบกพร่องมารับบริการได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการขอรับบริการ

 1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารรับรองความิพิการ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เป็นต้น

คุณสมบัติผู้มาขอรับบริการ        

 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
 8. บุคคลออทิสติก
 9. บุคคลพิการซ้อน
 10. อายุตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป ถึง อายุ 18 ปี

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.