ห้องเล่นเพื่อเรียน

Posted by Tawisa on

การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน (Play and Learn)

 –  เป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก โดยยึดหลักจิตวิทยา และธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ต้องการให้เกิดกับเด็ก และการเล่นให้เข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น แสดงออก ได้ร้องเพลง ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้มากขึ้น

 –  การเล่นปนเรียนเป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ภายใต้ความอำนวยความสะดวก สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือของครูในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.