ประวัติหน่วยงาน

Posted by Tawisa on

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Kalasin Special Education Center
Under the Office of Special Education Administration
Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

ประวัติความเป็นมา    

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  มาตั้งอยู่เลขที่  400  ถนนถีนานนท์  หมู่ที่  1  ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพื้นที่ จำนวน  7 ไร่      3 งาน  80 ตารางวา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ  ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

Background
      Kalasin Special Education Center  Under the Office of Special Education Administration Office of the Basic Education Commission Ministry of Education Approved to be established on July 31, 2000, the Special Education Center was first established to be located at the Kalasin Special Education School. The current change is Kalasin Panyanukul School And moved the office building to the special education center. Kalasin Province It is located at 400 Taneanon Rd., Moo 1, Tambon Yangtad, Amphoe Yang Talat, Kalasin Province, covering an area of ​​7 rai, 3 ngan, 80 square wah. Kalasin Province It is an educational institution that organizes education for children with disabilities in the manner of a first aid center. Rehabilitation And prepare to send children with disabilities to attend classes. With students in regular schools or specialized schools with disabilities All categories in Kalasin Province         
                                           อักษรย่อของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจังหวัดกาฬสินธุ์       “ศกศ.กส.”
                                           สีประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์         “ชมพู – ขาว”
                                           สีชมพู หมายถึง ความเมตตากรุณา
                                           สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ดั่งผ้าขาว

                                           Abbreviation of Kalasin Special Education Center  “sks.ks”
                                           Color
Kalasin
Special Education Center   “pink – white”
                                           Pink  means  kindness.
                                           White means pure white. 

วิสัยทัศน์
      “มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ได้ใช้ศักยภาพของตนพร้อมก้าวสู่สังคมของคนปกติ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข”

vision
       “Strive to develop a special education center. Kalasin Province It is a strong and modern institution that is recognized by society and community. By focusing on developing the potential of people with disabilities to utilize their potential and move towards a normal society. And can live happily “

 

พันธกิจ
       ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาพิเศษภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค พร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ โดยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้คนพิการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

mission

         Promote, support and develop the educational management of educational institutions providing education for people with disabilities. And related agencies to provide a thorough and quality education and improve the development of special education services in an environment free of obstacles. As well as being driven to practice effectively. Promote the creation of new knowledge. To develop, manage, educate and promote vocational skills through technology research and development. To encourage people with disabilities to work self-reliant, to have virtue and live happily in society.

 

อัตลักษณ์
      นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่งเริง

Identities

      Students at Kalasin Special Education Center are happy to have fun.

 

เอกลักษณ์
      การจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดสื่ออุปกรณ์ที่ครอบคลุมและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

entity

      Environmental management and development of early intervention services. Organizing comprehensive media and facilitating the development of children with disabilities.

 

บทบาทหน้าที่
       1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
      2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
      3. จัดระบบบริการและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
      4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)
      5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนทางการศึกษา
      6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
      7. จัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
      8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

Role
1. Organize and promote Support Early Intervention (EI) and Prepare Children with Disabilities for Early Childhood Development Centers School School only disability Disability education centers and related agencies.
2. Develop and train caregivers for people with disabilities. Personnel who handle education for the disabled
3. Organize, service and promote Support for individualized education plans.
(The Individualized Education Program : IEP), facilities, media, services and other educational assistance for people with disabilities.
4. Set up a connection service system for the disabled. (Transitional Services)
5. Provide rehabilitation services for the disabled by families and communities through education.
6. is a data center Including educational information system for the disabled in the province.
7. Organize supportive co-ordinated and coordinated education for the disabled in the province.
8. Other obligations as required by law.

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.